بررسی اصالت کالا . ردیابی کالا از طریق تولید بارکد اختصاصی برای هر کالا